Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

РІЧНИЙ ЗВІТ

           Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад №11 Вінницької міської ради» підпорядкований     департаменту освіти Вінницької міської ради розпочав свою роботу 25.12.2015 року. Розташований він по вулиці В.Порика, будинок № 5А  і є дошкільним навчальним закладом загального типу. ДНЗ працює за 12-годинним режимом. У закладі працює 10 груп. З них:

2 групи — для дітей третього року життя,

4 групи — для дітей четвертого року життя,

2 групи — для дітей п’ятого року життя,

2 групи — для дітей шостого року життя.

Загальна кількість дітей на початок навчального року становить280 осіб, з них 75 — раннього віку, 205 — дошкільного.

Дошкільний навчальний заклад повністю укомплектований педагогічними кадрами. Завідуюча Горова Віта Володимирівна має вишу педагогічну освіту, стаж роботи на посаді — 7років. Вихователь-методист — Пляцок Анна Олексіївна, освіта вища, стаж роботи на посаді 3,5 роки. У ДНЗ працює 24 кваліфікованих педагоги, в тому числі практичний психолог, інструктор з фізкультури.

З метою підвищення якості освітнього процесу, формування рівня життєвої компетенції дітей, педагогічний колектив дошкільного закладу працював над такими пріоритетними завданнями у 2016-2017 навчальному році:

  • Забезпечити формування художньо-естетичної компетенції, розвиток творчих здібностей дітей як складову гармонійного розвитку особистості в процесі організованої та самостійної творчої діяльності.
  • Продовжити роботу зі зміцнення здоров’я дітей, виховання у дошкільнят ціннісного ставлення до власного здоров’я і природного оточення шляхом формування гармонійних відносин з навколишнім середовищем .
  • Вдосконалювати роботу з патріотичного виховання дошкільників, створювати умови для формування особистості громадянина України, готового до компетентної участі у громадському житті.

З метою реалізації поставлених завдань, дошкільний навчальний заклад здійснював свою діяльність відповідно до Конституції України, Конвенції «Про права дитини», Закону України «Про дошкільну освіту», Базового компонента дошкільної освіти України, Статуту закладу. Злагоджена, творча робота педагогічного колективу дала змогу створити в дошкільному закладі сприятливі умови для ефективної роботи над пріоритетними завданнями, а зорієнтованість педагогів на особистість стала основою реалізації кожною дитиною свого природного потенціалу, збалансованості фізичного, інтелектуального, емоційного, вольового та морально-духовного розвитку вихованців. Педагоги ДНЗ працювали наполегливо та креативно, забезпечуючи оптимальне використання можливостей кожного вікового етапу для повноцінного особистісного розвитку дошкільника.

Діяльність закладу здійснювалась відповідно до Освітньої програми для дітей від двох до семи років «Дитина». Поряд з комплексною використовувались парціальні: «Афлатот», програма соціальної та фінансової освіти дітей дошкільного віку від 3 до 6 років,програма художньо-естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку «Радість творчості», програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку «Казкова фізкультура», програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку «Про себе треба знати, про себе треба дбати», програма з організації театралізованої діяльності в дошкільному навчальному закладі «Грайлик», «Скарбниця моралі», програма з морального виховання дітей дошкільного віку, «Дитина у світі дорожнього руху», програма з формування основ безпечної поведінки дітей дошкільного віку під час дорожнього руху , «Цікаві шашки», програма з навчання дітей старшого дошкільного віку гри в шашки.

У 2016 — 2017 навчальному році атестувалось 3 педагогічних працівники. За наслідками атестації:

—   практичний психолог Нідзельська  О.С., відповідає займаній посаді, підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії»;

— вихователь Гончарук О.С., відповідає займаній посаді, присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії»;

— вихователь Захаренко Т.С.,  відповідає займаній посаді, присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії»;

Протягом атестаційного періоду всі члени атестаційної комісії та педагоги, які атестувалися, мали вільний доступ до матеріалів атестації, які знаходились в методичному кабінеті ДНЗ. Система роботи педагогів, які атестувалися, вивчалася членами атестаційної комісії, аналізувались як відкриті заходи, так і стан освітнього процесу в цілому, майстерність педагогів. Всі члени атестаційної комісії регулярно відвідували організовану діяльність та режимні процеси, які проводили педагоги, що атестувались, здійснювали їх аналіз, фіксуючи всі зауваження і рекомендації в особистих картках аналізу навчально-виховного процесу.

Проведені заходи по атестації сприяли підвищенню рівня професійної компетентності педагогічних працівників, розвитку творчої ініціативи, здатності до нестандартного рішення педагогічних завдань та націленості на інноваційні пошуки.

Методична робота з педагогами носила діагностично-прогностичний характер та проводилась ефективно та якісно. Методичні заходи — консультації, семінари, колективні перегляди, конкурси, проведені в дошкільному закладі, мали інтерактивний характер, були спрямовані на підвищення якості освітнього процесу, на подолання опору консерватизму та інерції застарілих поглядів і традицій, стали чинником розвитку творчості, заохочення кожного педагога до підвищення рівня професійної компетентності і творчих можливостей, сприяли формуванню вміння оновлювати освітній процес шляхом пошуку оптимальних дидактичних, виховних і методичних рішень.

Відповідно до річного плану роботи та поставлених пріоритетних завдань протягом навчального року було проведено такі педагогічні ради: педагогічна рада у формі КВК «Шляхи оптимізації валеологічної  роботи

в дошкільному навчальному закладі», педагогічна рада — бюро педагогічних знахідок «Патріотичне виховання дошкільників засобами інтегрованої діяльності», педагогічна рада — аукціон педагогічних ідей «Розвиток творчих здібностей дошкільників шляхом інтеграції  різних видів  художньо – естетичної  діяльності», «Підсумки роботи ДНЗ за 2016-2017 н.р.». В ході педрад під час обговорення проблемних питань, використовувались інтерактивні методи роботи: аукціон педагогічних ідей, тренінг, методична панорама. Чітко сформульована мета і завдання кожної педради, окреслення перспективи роботи колективу, визначення шляхів, форм та змісту освітньо-виховної роботи з дошкільниками сприяло ефективному впровадженню досягнень психолого-педагогічної науки, розробці системи заходів, спрямованих на методичне забезпечення підвищення якості освітнього процесу в закладі.

Ефективною та якісною була робота семінару-практикуму «Формування художньо-естетичної компетентності дошкільників» в ході якого педагоги підвищили рівень поінформованості щодо формування художньо-естетичної компетентності дошкільників відповідно до Базового компонента дошкільної освіти, програми «Дитина», програми «Радість творчості», удосконалили творчий підхід до виявлення, збереження і розвитку творчого та особистісного потенціалу кожної дитини, формування її художньо-естетичної компетентності.

В ході одноденного семінару-практикуму «Особливості виховання патріотизму у дошкільників» педагоги мали можливість підвищити рівень теоретичної підготовки щодо питань патріотичного виховання дошкільників в умовах сьогодення, розкрити необхідність посилення патріотичного виховання у ДНЗ, удосконалили уміння і навички щодо організації патріотичного виховання дошкільників.

Підвищенню рівня поінформованості педагогів щодо педагогічної спадщини О.А. Захаренка, поглибленому вивченню поглядів визначного діяча у галузі педагогіки  сприяв  теоретичний семінар  «Педагогічна спадщина А.А.Захаренко».

Педагогічні читання на тему «Нетрадиційні підходи до організації фізкультурно-оздоровчої роботи в ДНЗ», керівниками яких були вихователь-методист Пляцок А.О. та інструктор з фізкультури Ярова Л.О., розширили знання педагогів щодо нетрадиційних підходів до розв’язання проблеми формування основ здорового способу життя у дошкільників, про здоров’язбережувальні технології та особливості їх використання в умовах дошкільного навчального закладу, збагатили ефективними методами та прийомами зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей, підвищили професійну майстерність педагогів.

Знайомству з кращим досвідом роботи колег та поширенню власних педагогічних досягнень сприяв відкриті  покази  інтегрованихзанять з «Квітка здоров’я» вихователем  ІІ молодшої групи №5 Гончарук О.С., «Українці ми маленькі» вихователем ІІ молодшої групи №5 Захаренко Т.С., «В гостях у казки» вихователем ІІ молодшої групи №2 Гриценко В.Ю. Педагоги показали справжні індивідуальні професійні досягнення, цікаві та ефективні форми і методи роботи з дітьми.

Творча група здійснювала роботу за темою «Формування художньо-естетичної компетентності дошкільників шляхом впровадження програми «Радість творчості» (авт. Р.Борщ)». Педагогами була опрацьована програма, вивчено її зв’язок з Базовим компонентом дошкільної освіти, визначено зміст і завдання кожного тематичного розділу. Відповідно до  кожного розділу було розроблено перспективне планування роботи та орієнтовні конспекти занять за програмою для всіх вікових груп. Педагоги виявили прагнення до творчої активності та  зацікавили педагогічний колектив своїми напрацюваннями під час презентації оформленого членами групи матеріалу.

Проводилась робота щодо вдосконалення професійної творчості. Науково-методичне зростання педагогічної майстерності забезпечили такі форми роботи:

— психологічний тренінг «Способи виходу з конфлікти ситуацій в роботі з родиною » (керівник — практичний психолог Нідзельська  О.С.) дав можливість конкретизувати знання вихователів про конфлікти стосовно діяльності педагогічних працівників і батьків,уточнити  закономірності виникнення, розвитку,  завершення конфліктів, а також принципи, способи та прийоми їх конструктивного регулювання. Проведення тренінгу сприяло розвитку комунікативних навичок, удосконаленню вміння практичного долання конфліктів;

— майстер-класи:  «Використання технології «Ізоніті» в роботі вихователя» (вихователь II молодшої групи №5 Гончарук О.С.), «Використання інтерактивної дошки під час організованої діяльності» (вихователь II молодшої групи №5 Захаренко Т.С.);

— консультації, що сприяли підвищенню рівня методичної компетентності, оптимізації педагогічного процесу, його спрямованості на всебічну підтримку активності дитини, покращенню дидактичного забезпечення педагогічного процесу, ознайомленню з педагогічними технологіями, залученням передового досвіду в практичну діяльність.

Кількісний та якісний аналіз оцінювання методичних заходів, проведених упродовж навчального року, показав, що всі вони мали науково-методичний та пізнавальний характер, були спрямовані на усунення недоліків, допущених в питаннях організації навчально-виховного процесу, педагоги виявили прагнення до творчої активності та професійного зростання.

Особлива увага в ДНЗ приділялась самоосвіті педагогів. Педагогічна освіта здійснювалась різнобічно, включаючи навчання у вищих навчальних закладах, проходження курсів підвищення кваліфікації при КВНЗ «ВАНО» (вихователі Потапова Ю.О., Захаренко Т.С.), участь у тренінгах особистісного зростання, систематичне вивчення методичної, педагогічної та психологічної літератури, публікацій періодичних видань. Опрацьовані актуальні питання організації освітнього процесу, проведені звіти та презентації напрацьованих матеріалів. Результатом проведених заходів є підвищення проектно-конструктивної свідомості та прагнення педагогів до підвищення професійної майстерності та постійного самовдосконалення. Педагоги закладу брали активну участь у роботі методичних об’єднань міста. Вихователі Павлюк Я.С., Колодій К.В., Луць Я.М., Мельник Т.В., Оперчук В.С., Лісова — Перова Т.М. були активними учасниками школи молодого вихователя «Стажер-вихователь», педагоги  Гаврилюк І.І., Голенко Л.М.    брали участь у роботі «Школі молодого вихователя»(2-й рік роботи). Участь педагогів закладу у цих заходах сприяла підвищенню їх фахового рівня, розвитку творчої активності, прагненню до самовдосконалення.

Систематично та цілеспрямовано педагогічний колектив здійснював інноваційну діяльність на рівні впровадження  інноваційних технологій, методик, програм, позитивного педагогічного досвіду. Вихователі І молодших груп №1 Чуприна О. Л, Колодій К.В.  та №3 Луць Я.М., Наревська І.А.працювали над впровадженням технології Е.Шийко «Розвиток пізнавальної сфери дитини 3-го року життя». Систематично проводились індивідуальні заняття з малюками, оформлений дидактичний матеріал, ігри та вправи на сприймання форми, величини, дотикового відчуття, на розвиток слуху та просторової орієнтації. Слід відмітити позитивні зрушення щодо розвитку мислення та мовлення дітей, розвитку їхньої пізнавальної сфери.

Вихователі II молодшої групи №5 Захаренко Т.С., Гончарук О.С. впроваджували в практику роботи методику Г.А.Чепурного «Школа ейдотехніки». Була проведена система занять з метою розвитку процесів мислення, формування навичок ефективного засвоєння складної інформації. Завдяки систематичній роботі педагогів у вихованців підвищилась ефективність засвоєння нової інформації.

Павлюк Я.С., Король М.В. , вихователі II молодшої групи №9, працювали над впровадженням педагогічної технології М.Монтессорі. Елементи технології активно використовувались в різних видах діяльності і в повсякденному житті, що сприяло формуванню у дітей самостійності, активності.

Над впровадженням методики Л.Шелестової «Розвивальне читання» вихователі старшої групи №4 Олійник В.В., Потапова Ю.О. працюють не перший рік та мають власний досвід роботи з даної теми. За результатами впровадження, вихованці групи рано оволодівають навиками читання, мають гарну пам’ять.

Вихователі середньої групи №8 Гаврилюк І.І., Скарженюк І.О. працювали над впровадженням методики Л.Шульги «Розвиток творчих здібностей у дітей дошкільного віку». На кінець навчального року у цій групі значно збільшилась кількість дітей з високим та достатнім рівнем розвитку творчих здібностей.

Вихователі середньої групи №6  Мельник Т.В., Ковальова Т.В. працювали над впровадженням методики С.М. Лисенкової «Вивчення віршів за опорними схемами і малюнками», головним напрямком якої є виведення інформації на рефлекторний рівень, при якому її відтворення стає більш легким. Були проведені заняття з вивчення віршів за допомогою опорних схем і малюнків, які проходили на високому емоційному рівні. Діти без особливих зусиль, добре і швидко запам’ятовували віршовані рядки, брали участь у створенні схем віршів за допомогою малюнків. Крім того діагностичні дослідження показали хороший рівень розвитку мовлення та мислення.

Вихователі ІІ молодшої  групи №7 Лісова-Перова Т.М., Оперчук В.С. проводили роботу із впровадження технології Г.С.Тарасенко «Естетико-екологічне виховання дошкільників». Заняття в цих групах проводились на високому емоційному рівні, що сприяло кращому формуванню у дітей екологічних і естетичних цінностей.

Музичний керівник Вапнярчук Т.П.  впроваджувала  в практику роботи педагогічну систему  музичного виховання   К.Орфа   в старшій  групі № 4.  Систематично проводилась робота з дітьми над формуванням музичних здібностей. Виготовлені шумові музичні інструменти, які активно використовувались на заняттях та в процесі самостійної музичної діяльності.  Дошкільнята мали змогу реалізувати свої творчі задуми, а педагог постійно дбав про урізноманітнення діяльності дітей, поєднання її видів та створення мотивації.

Впровадження інноваційних технологій дало можливість забезпечити особистісно-орієнтований підхід до організації життєдіяльності дітей, їх ранній розвиток, креативність, самостійність, незалежність, самодостатність. Вивчення результативності роботи педагогічних працівників з питань впровадження позитивного педагогічного досвіду, інноваційних технологій та методик показало позитивні кількісні та якісні показники реалізації ідей нововведення.

Педагогічний колектив ДНЗ протягом 2016-2017 навчального року брав активну участь у загальноміських заходах та конкурсах різного рівня:

  • перемога у міському конкурсі «Зимова феєрія» (робота вихованки гр..№4 Потапенко Олександри «Поспішаючи на свято»);
  • ІІІ місце у міському конкурсі «У колі дружньої родини» (родина вихованки гр..№5 Щербатюк Лізи);
  • ІІІ місце у конкурсі «Кращий навчально-методичний посібник 2017» у рамках акції «Ярмарок  фахових сподівань» загальноміського проекту «Ім’я в освіті міста» — навчально-методичний посібник «Використання технології «Лепбук» у роботі з дошкільниками (автори Пляцок А.О., Олійник В.В.);
  • участь у міському конкурсі «Колискова пісня»( Вапнярчук Т.П., Оперчук В.С.;
  • участь у міському фестивалі дитячої творчості «Чарівна квітка»;
  • участь у чемпіонаті з різних видів спорту серед вихованців дошкільних

навчальних закладів  «Старти надій».

Участь у таких заходах сприяла підвищенню іміджу дошкільного закладу в системі закладів освіти міста, підвищенню -конкурентоспроможності та розвитку інноваційного циклу в освітній сфері.

Варто зазначити, що в дошкільному закладі є всі необхідні умови для розвитку творчих та пізнавальних здібностей кожного дошкільника. Робота з інтелектуального розвитку дітей велась відповідно до програмових вимог. Педагоги всіх вікових груп створили сприятливі умови для розвитку особистості кожної дитини, для її самореалізації, для розвитку пізнавальних інтересів дітей, вміння долати труднощі у навчанні, що в цілому сприяло розвитку ініціативності, творчості та інтелектуальному розвитку малят. Педагоги широко використовували такі форми роботи як інтегровані заняття, бесіди, екскурсії, свята та розваги на різноманітну тематику, прогулянки- походи, театралізовану та творчу діяльність, сюжетно-рольові, режисерські та розвиваючі ігри. Діти виявляли ініціативу, творчість, незалежність, елементарну критичність, оптимізм, наполегливість, уміння доводити розпочате до кінця, брати на себе відповідальність за допущені помилки.

Завдяки роботі всього колективу, умінню приймати рішення в інтересах дитини, вибирати педагогічні засоби і відповідати за свій вибір, бути сприятливими до новацій і творчості, вдалося зробити педагогічний процес цікавим для дошкільнят.

У жовтні 2016 та у травні 2017 року був проведений моніторинг рівня життєвої компетенції вихованців. Він проводився в закладі з метою ефективного вивчення кожної дитини і з’ясування напрямів роботи з вихованцями впродовж навчального року. За результатами оцінки досягнень дітей у січні, педагоги всіх вікових груп мали змогу планувати індивідуальну корекційну роботу з дітьми, а у травні визначити рівень розвитку компетенцій вихованців.

Наші вихованці виявляють ініціативу та активність в різних видах діяльності, творчі здібності в інтелектуальній, художній, емоційній сферах життєдіяльності. Кожна дитина отримала право на свій темп розвитку, прояв індивідуальності, методи навчання, які стимулювали природну активність, ініціативу, інтереси дітей.

Результати підсумкових занять, зрізів, бесід з дітьми свідчать про те, що вихованці дошкільного закладу добре засвоїли програмові знання за різними розділами програми.

Турбота про здоров’я дитини є одним із пріоритетів педагогічної роботи нашого дошкільного закладу. Велику увагу протягом навчального року колектив дошкільного закладу приділив формуванню здоров’язберігаючої компетентності дітей. Діяльність педагогів закладу у сфері фізичного виховання була спрямована на зміцнення здоров’я, повноцінний фізичний розвиток, підвищення рівня сформованості у дітей рухових навичок та вмінь, розвиток фізичних якостей. Ефективність оздоровчих заходів визначалася тим, що поєднувалась комплексна оздоровчо-профілактична робота з корекційно-педагогічними заходами в умовах звичайного режиму життя дошкільників. Систематично: здійснювалась медична робота: проводився медичний огляд дітей, використовувались нетрадиційні форми оздоровлення, проводилась санітарно-просвітницька робота з батьками вихованців, бесіди з працівниками дитячого садка з питань санітарних норм, проходила протиепідемічна робота, профілактичні щеплення дітям згідно графіка, контроль за харчуванням. У кожній віковій групі, за результатами обстеження дітей спеціалістами та антропометричними вимірюваннями, наявний листок здоров’я вихованців, згідно з яким проводилось маркування меблів, здійснювався індивідуальний підхід під час фізкультурно-оздоровчої роботи. Удосконаленню системи фізичного виховання в дошкільному закладі сприяла чітка управлінська робота та медико-педагогічний контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком та руховою активністю вихованців.

На належному рівні організоване харчування дітей як необхідна умова оздоровлення та фізичного розвитку. Процес організації харчування дітей відповідає основним вимогам законодавчих та нормативних документів. Ведеться необхідна документація. Щоденне меню-розкладка складено відповідно до затвердженого перспективного меню. В ДНЗ ведеться планомірна робота щодо формування навичок культури харчування в дошкільників згідно програмових вимог.

Проведена змістовна робота під час літнього оздоровчого періоду, яка спрямовувалась на зміцнення здоров’я, фізичний розвиток, загартування та оздоровлення дитячого організму, забезпечення психологічного та соціального здоров’я. Належну увагу приділено питанням лікувально- профілактичної роботи, техніці безпеки, дотриманню санітарно-гігієнічних норм, вимогам щодо організації харчування, загартування тощо. Здійснювався постійний аналіз та контроль за організаційно-педагогічною діяльністю вихователів, медико-педагогічний контроль за всіма видами фізкультурно-оздоровчої роботи, оформлена відповідна документація.

Розуміючи вплив родини на виховання дітей, педагоги закладу активно співпрацювали з батьками, вчасно відгукувались на їхні запити, залучали членів сімей до навчально-виховного процесу груп та життя садочку. З цією метою проводилися різноманітні форми роботи. Високу ефективність мали такі заходи, як батьківські збори у формі посиденьок «Спільна взаємодія дошкільного закладу і сім’ї у формуванні культури здоров’я дітей»   та  «Сучасні проблеми взаємодії дошкільного закладу та сім’ї», родинні свята та розваги «Різдво стрічаймо, коляду вітаймо», «Великодні дзвони», Благодійний аукціон «Батьки — дітям», тематичні виставки спільних робіт батьків та дітей  «Фантазії осені», «Зимова  феєрія», «Великодній калейдоскоп».  Ефективною була робота школи для батьків  « Здорова дитина — щаслива родина» (керівник – вихователь ІІ молодшої груп №7 Оперчук В.С.), в ході роботи якої було розглянуто важливі питання збереження та зміцнення здоров’я дошкільників. Результатом її роботи є поглиблення знань  батьків щодо  ефективних способів збереження здоров’я засобами нетрадиційних методів оздоровлення, раціонального харчування тощо. Робота школи для батьків  майбутніх першокласників  «На порозі школи» (керівник – вихователь старшої групи №4 Олійник В.В.) була спрямована на поглиблення знань батьків про підготовку дітей до шкільного навчання, дала можливість оволодіти практичними прийомами підготовки до шкільного навчання. Такі заходи не лише посилили активність батьків у навчально-виховному процесі, а й сприяли процесам формування моральної атмосфери сучасної сім’ї, внутрішньосімейним стосункам, родинним традиціям, налагодженню повноцінного родинного спілкування. Результатом роботи стало зростання авторитету педагогів серед батьків, встановлення міцних, емоційно-позитивних, доброзичливих стосунків з родинами.

Протягом навчального року методкабінет ДНЗ та мініметодкабінети всіх вікових груп поповнились методичними розробками, посібниками, літературою. Матеріал систематизований за освітніми лініями відповідно до Базового компоненту дошкільної освіти. Педагогічний колектив приділяє значну увагу естетичному оформленню групових приміщень, музично-спортивної зали, кабінетів, коридорів дошкільного закладу. Належна увага приділена педагогами закладу питанням створення системи матеріальних цінностей для забезпечення життєдіяльності та всебічного розвитку особистості дитини, організації розумного розвивального предметно-ігрового середовища.

У 2016-2017 навчальному році на території дошкільного навчального закладу для спостережень за дикорослими рослинами висаджуються нові рослини у куточок лісу, облаштовано квітники, впорядковано городи. Утримання та влаштування будівлі та території закладу відповідає санітарному регламенту утримання дитячих дошкільних закладів.

Відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці» адміністрація спільно з профспілковим комітетом працювала над впровадженням державної політики в галузі охорони праці. Весь навчально-виховний процес здійснювався, беручи до уваги Інструкцію з охорони життя і здоров’я дітей дошкільного віку. Послідовно проводилась робота з дітьми та їх батьками щодо попередження дитячого травматизму. Результати перевірок виконання вимог із питань охорони праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки розглядалися на виробничих нарадах, нарадах при завідуючій, зборах трудового колективу. Таким чином, робота з питань охорони праці та безпеки діяльності в ДНЗ у 2016-2017 навчальному році мала комплексний характер, а контроль вчасно здійснювався адміністрацією закладу.

Враховуючи підсумки роботи колективу за минулий навчальний рік та оздоровчий період, виконання заходів річного плану, варто зазначити, що поряд з позитивними досягненнями залишаються питання, які потребують переосмислення та вдосконалення.

Не зважаючи на те, що в закладі створено необхідні умови для розгортання ігрової діяльності дошкільників, ведеться систематична робота з формування ігрової компетенції дошкільників, помітно труднощі у вмінні керувати дитячою грою, стимулювати ігрову діяльність вихованців, забезпечувати розвивальний вплив гри.

Хоча наші вихованці мають хороші показники компетентності з художньо-продуктивного розвитку, володіють технічними прийомами роботи з різними матеріалами, елементарною художньою майстерністю; проте,  вони відчувають труднощі у відображенні власних життєвих вражень, почуттів, навичок в образотворчій діяльності. Не в повному обсязі використовуються засоби зображувальної діяльності для розвитку творчих здібностей.

Залишається актуальним достатньо широке та різнобічне питання удосконалення фізкультурно-оздоровчої роботи  з метою збереження та зміцнення здоров’я наших вихованців. Працюючи над ним, як пріоритетним,  залишились невирішеними ряд проблем, тому потребують продовження роботи над ними протягом наступного навчального року.

To Top
Перейти к верхней панели